විඩියෝ

2013 ක්‍රිස්තියානි සමුලු වාරය (වෙරෝනා)
2013 අගෝස්තු 17 වන දින දේව මෙහෙය

2013 ක්‍රිස්තියානි සමුලු වාරය (වෙරෝනා)
2013 අගෝස්තු 17 වන දින සවස දේව මෙහෙය

2013 ක්‍රිස්තියානි සමුලු වාරය (වෙරෝනා)
2013 අගෝස්තු 17 වන දින පැවැත්වු විශේසාංග