විමසිම්

විමසිම්

 • දුරකථන අංකය
 • (+39)  328 4188515

 

 • ඊ මේල්
 • info@shalomgospelchurch.it

වේලාවන්

  • යාච්ඤාව
  •  බදාදා  – 19.00
  • බයිබල් පාඞම
  •  සෙනසුරාදා – 17.30
  • නමස්කාර මෙහෙය
  •  ඉරිදා – 15.00
  •  මාසයේ අන්තිම ඉරු දින – 10.00

ලිපිනය

Via Socrate 71/3

20148, Milan

Italy

පැමිණෙන මග

 •  Metro Red line (MM1)
 • Stop : Sesto Marelli
 • Via Scorate (500m)
 •  Bus 81/87/51
 • Stop : Sesto Marelli
 • Via Scorate (500m)