-->
මිදි වැල මමය, නුඹලා අතුය, යමෙක් මා තුළෙහි පවතින්නේද, මම ඔහු තුළෙහි පවතිම්ද, ඒ තැනැත්තේ බොහෝ ඵල දරයි (යොහන් 15:5) ....

Get Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Playe

දැන්වීම්

දේව මෙහෙයන්

 
නත්තල් දේව මෙහෙය -
25/12/2014 දින උදෑසන 9.00
 
අලුත් අවුරුදු දේව මෙභෙය -
31/12/2014 දින රාත්‍රි 9.00
 
මිලානෝ - බදාදා යාච්ඤාව 19.00
 
වරෙසී - බ්‍රහස්පතින්දා 20.30
 
මිලානෝ - සෙනසුරාදා 18.00
    බයිබල් පාඞම
 
මිලානෝ - ඉරිදා 15.00
    නමස්කාර මෙහෙය
 

14-12-2014 ඉරුදින දේව මෙහෙය

05-12-2014 බයිබල් පාඩම