මිදි වැල මමය, නුඹලා අතුය, යමෙක් මා තුළෙහි පවතින්නේද, මම ඔහු තුළෙහි පවතිම්ද, ඒ තැනැත්තේ බොහෝ ඵල දරයි (යොහන් 15:5) ....

දැන්වීම්

දේව මෙහෙයන්

 
මිලානෝ - බදාදා යාච්ඤාව 19.00
 
වරෙසී - බ්‍රහස්පතින්දා 20.30
 
මිලානෝ - සෙනසුරාදා 18.00
    බයිබල් පාඞම
 
මිලානෝ - ඉරිදා 15.00
    නමස්කාර මෙහෙය
 

25-01-2015 ඉරුදින දේව මෙහෙය

24-01-2015 බයිබල් පාඩම